Algemene voorwaarden TreeTime

Definities

a. Reserveringsovereenkomst: de overeenkomst tussen jou en TreeTime.
b. Reissom: het bedrag dat TreeTime in rekening brengt voor het gereserveerde arrangement voor alle personen waar de reservering voor is gedaan.
c. TreeTime: organisator van de arrangementen gevestigd aan de Papenbergseweg 4, 6585 KW in Mook.


Artikel 1 - Totstandkoming reserveringsovereenkomst

1.1 De reserveringsovereenkomst komt tot stand wanneer je het aanbod van TreeTime aanvaardt. Bij schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en het aanmeldingsformulier dat jij ingevuld hebt als de dag van totstandkoming van de reserveringsovereenkomst. Indien je minderjarig bent, dan laat je jouw ouder of voogd het aanmeldingsformulier invullen.

Bij digitale aanmelding geldt de dag van ontvangst als de dag van totstandkoming van de reserveringsovereenkomst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waar je bij het versturen ervan akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden en het reglement.

Bij telefonische aanmelding geldt de dag waarop je de persoonsgegevens doorgeeft als de dag van totstandkoming van de reserveringsovereenkomst.

1.2 Het aanbod van TreeTime is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna. Herroeping door correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping moet TreeTime zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te gebeuren onder opgaaf van redenen. Je hebt in dat geval recht op directe teruggave van eventueel betaalde gelden.

1.3 De inhoud van het aanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website of in andere publicaties van aanbiedingen van TreeTime. Eventuele fouten of vergissingen in een publicatie binden TreeTime niet. TreeTime kan niet verantwoordelijk worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven door derden.

1.4 Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk dat we afwijken van de gepubliceerde aanbiedingen. In dat geval brengt TreeTime bijkomende boekingskosten in rekening. Deze afwijkingen maken pas deel uit van de reserveringsovereenkomst nadat deze schriftelijk door TreeTime aan jou zijn bevestigd.

1.5 Een derde die namens of ten behoeve van (een) ander(e) deelnemer(s) een reserveringsovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere deelnemers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. Je bent verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere deelnemers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reserveringsovereenkomst (zoals bijv. leeftijd, handicap) bij de aanmelding kenbaar te maken.

1.6 Maak je bij het tot stand komen van de reserveringsovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar met betrekking tot door TreeTime te leveren diensten, zoals bijv. dieetwensen dan houden we met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening. Hieraan kun je echter geen rechten ontlenen, ondanks eventuele vermelding op reisbescheiden en boekingsformulieren.

1.7 . Indien je niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat je in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2 - Betaling
2.1 Bij het tot stand komen van de reserveringsovereenkomst voldoe je de overeengekomen reissom voor de reservering voor de uiterste betaaldatum voor 100%. Dit geldt ook voor groepen. Bij uitblijven van betaling houdt TreeTime het recht om de reserveringsovereenkomst te ontbinden.

2.2 Niet tijdige betaling kan, na een sommatie, leiden tot opzegging van de reserveringsovereenkomst door TreeTime. In dat geval zijn de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de deelnemer van toepassing en het al betaalde gedeelte van de reissom worden verrekend met de annuleringsgelden.

2.3 Indien je niet tijdig aan de geldelijke verplichtingen hebt voldaan, ben je over de hoofdsom rente verschuldigd van 1% per maand over iedere maand of een gedeelte van een maand van de vertraging. Bovendien ben je gehouden tot betaling van de incassokosten van 15 % van het gevorderde, met een minimum van 100 EUR.


Artikel 3 - Reissom

3.1 De gepubliceerde reissommen gelden per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen in de publicaties van TreeTime zijn omschreven.

3.2 De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op prijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij TreeTime bekend zijn op het moment van het publiceren van de informatie. TreeTime behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot al aangegane reserveringsovereenkomsten, tot zes weken voor de dag van het arrangement, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. Bij een verhoging van de reissom zal TreeTime aangeven op welke wijze deze verhoging is berekend.

3.3 Je mag de in het vorige lid genoemde verhoging afwijzen. Je dient van dit recht gebruik te maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien je de de reissomverhoging afwijst, heeft TreeTime het recht de overeenkomst op te zeggen. Je kunt binnen 7 werkdagen na ontvangst van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Dan heb je recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van al betaalde gelden.


Artikel 4 - Arrangement
4.1 De in de publicatie van TreeTime vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Bij strijdigheid tussen de in de publicatie vermelde tijden en de tijden die staan vermeld in de reisbescheiden zijn laatstgenoemde beslissend.


Artikel 5 - Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten
5.1 Je bent bij aankomst in bezit van de vereiste, geldige reisdocumenten, zoals bijv. paspoort of identiteitskaart etc.

5.2 TreeTime is niet aansprakelijk in geval je niet aan het arrangement, of onderdelen daarvan, kunt deelnemen door tekortkomingen in jouw reisdocumenten.

5.3 Tenzij anders overeengekomen wordt de reserveringsbevestiging binnen een week na betaling van de reservering aan jou toegezonden. Heb je die niet tijdig de noodzakelijke reserveringsbevestiging ontvangen, dan ben je verplicht dit tot uiterlijk 36 uur voor vertrek aan TreeTime te melden.

5.4 TreeTime is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.Artikel 6 - Wijzigingen door de deelnemer

6.1 Je kunt verzoeken de reserveringsovereenkomst te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de arrangementuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kun je de reserveringsovereenkomst tot een week voor vertrek wijzigen.

6.2 De wijzigingskosten voor het wijzigen van de datum bedraagt per persoon, per arrangement € 10,-.


Artikel 7 - Annulering door de deelnemer
7.1 Annulering van de reserveringsovereenkomst dien je schriftelijk of per e-mail te doen.
Indien je een overeenkomst annuleert, ben je de volgende annuleringskosten verschuldigd:

Tot vier weken voor aanvang van het arrangement: 20% van de reissom

Van drie tot twee weken voor aanvang van het arrangement: 30% van de reissom

Van twee tot een week voor aanvang van het arrangement: 40% van de reissom

Van een week vlak voor aanvang van het arrangement: 50% van de reissom.

7.2 Ben je verhinderd aan een reis deel te nemen en kun je geen aanspraak maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, dan kun je een andere geschikt persoon jouw plaats laten innemen, op de volgende voorwaarden:

Dat de andere persoon voldoet aan alle aan de reserveringsovereenkomst verbonden voorwaarden;
Dat de andere persoon een schriftelijke verklaring stuurt dat deze heeft kennisgenomen van het reisprogramma, de door TreeTime verstrekte informatie en de algemene voorwaarden;
Dat je het verzoek uiterlijk drie dagen voor het vertrek indient.

7.3 Jij en jouw plaatsvervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover TreeTime voor betaling van de eventuele openstaande factuur en de eventuele extra kosten van de vervanging.


Artikel 8 - Wijzigingen door TreeTime
8.1 De lokale omstandigheden in de bestemmingen en het karakter van de arrangementen die TreeTime aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens het arrangement aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Veranderingen door aanhoudende slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. TreeTime verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor jou zoveel mogelijk te beperken. Bedoelde aanpassingen in het arrangement kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat activiteiten en accommodatie afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. TreeTime is in dat geval verplicht aan de deelnemer alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van het arrangement in stand laten. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat TreeTime en jij ten aanzien van het betrokken onderdeel van de reserveringsovereenkomst nieuwe afspraken maken, die beschouwd worden als een onderdeel van de oorspronkelijke reserveringsovereenkomst.

8.2 De in artikel 8.1 genoemde wijzigingen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van art. 505 BW (Boek 7). Je kunt de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging jou tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, en heb je op die gronden geen vordering tot schadevergoeding jegens TreeTime.

8.3 TreeTime heeft het recht om door gewichtige redenen de reserveringsovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heb je recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardig arrangement, dan wel op restitutie (van het al betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval het arrangement al ten dele is genoten. Indien je gebruik wil maken van jouw recht op restitutie, dien je TreeTime binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.

8.4 Alle in artikel 8 genoemde wijzigingen in de reserveringsovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, laat TreeTime je direct weten.

8.5 Indien de in artikel 8 genoemde wijzigingen zich voordoen na jouw vertrek , zorgt TreeTime ervoor dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op voortzetten van het arrangement.


Artikel 9 - Opzegging door TreeTime
9.1 TreeTime kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen door gewichtige omstandigheden, die we direct aan jou meedelen, die van zodanige aard zijn dat TreeTime zich niet op een redelijke manier aan de reserveringsovereenkomst kan houden. Je hebt in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het albetaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis al ten dele is genoten.

9.2 TreeTime heeft het recht de reserveringsovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval:

Het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan;

In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de bestemmingen waarop de reserveringsovereenkomst betrekking heeft.


Artikel 10 - Aansprakelijkheid van TreeTime
10.1 Met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde is TreeTime aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reserveringsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reserveringsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die je in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van TreeTime, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bestemmingen. De uitvoering van de reserveringsovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand van de techniek en de beperkingen en gewoonten die de bestemmingen en het karakter van de arrangementen van TreeTime meebrengen.

10.2 TreeTime is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

Tekortkomingen in de uitvoering van de reserveringsovereenkomst op grond van omstandigheden die aan jou als deelnemer zijn toe te rekenen, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van jouw gezondheidsconditie;

Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;

Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van TreeTime en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan TreeTime kunnen worden toegerekend.

10.3 Voor zover elders in deze voorwaarden niet anders bepaald, aanvaardt TreeTime geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van TreeTime.

10.4 In geval TreeTime aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die je lijdt in de uitoefening van beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

10.5 De aansprakelijkheid van TreeTime is in alle gevallen beperkt c.q. uitgesloten in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen en is, behoudens in geval van dood of letsel van de deelnemer, steeds beperkt tot driemaal de reissom.

10.6 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van TreeTime gelden ook ten behoeve van werknemers van TreeTime en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een verdrag of wet dit uitsluit.


Artikel 11 - Verplichtingen van de deelnemer
11.1 Je bent verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van TreeTime c.q. reisleider op te volgen. Je bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

11.2 Indien je zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement in sterke mate wordt bemoeilijkt, kun je door TreeTime c.q. de reisleider van verdere deelname van het arrangement worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en de last aan jou kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen.

11.3 De verplichting van TreeTime om een in nood verkerende deelnemer hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S-centrale. De deelnemer is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico's die worden gedekt door de gangbare reis- ongevallen en bagageverzekeringen. Je dient TreeTime te vrijwaren voor de consequenties en schade die het gevolg zijn van het feit dat je geen adequate reis- ongevallen- en bagageverzekering heeft gesloten.


Artikel 12 - Klachten
12.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij TreeTime en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kun je uiterlijk binnen een maand na afloop van het arrangement de klacht schriftelijk en met redenen omkleed indienen. In geval het arrangement geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van een maand in bij kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, uiterlijk op de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum.

12.2 Een klacht die niet op bevredigende wijze wordt opgelost kan tot uiterlijk drie maanden na afloop van het arrangement (of na oorspronkelijke vertrekdatum) schriftelijk aan TreeTime worden voorgelegd. Als een klacht niet binnen drie maanden na het indienen is opgelost of als de deelnemer niet akkoord gaat met de reactie van TreeTime, dan kan de deelnemer zich desgewenst tot uiterlijk een jaar na afloop van het arrangement (of de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum) wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank in de vestigingsplaats van TreeTime.

12.3 Wens je geen gebruik te maken van de in lid 12.2 vermelde procedure dan kun je desgewenst tot uiterlijk een jaar na afloop van het arrangement (of de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum) wenden tot de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van TreeTime.

12.4 Op de reserveringsovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 13 - Conversie

13.1 Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet geldt, treedt voor deze bepaling automatisch in de plaats een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van die bepaling.

13.2 In geval van conversie behouden de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverminderd hun geldigheid.